Chia sẻ

Mẹo học từ vựng theo chủ đề là một trong những nỗi ám ảnh của nhiều người học tiếng Anh. Tuy nhiên, nếu học trong những văn cảnh cụ thể thì không những bạn nhớ được ý nghĩa của chúng mà còn vận dụng một cách sáng tạo trong câu nói của mình.

Để làm chủ và tự tin hơn trong giao tiếp bằng tiếng Anh, hãy cùng Step Up tìm hiểu những câu nói giao tiếp tiếng Anh thông dụng để áp dụng trực tiếp trong đời sống hằng ngày nhé.

GIAO TIẾP TIẾNG ANH BẰNG NHỮNG CẤU TRÚC CÂU CƠ BẢN

câu giao tiếp tiếng anh cơ bản

BEGINNER PHRASES

Những câu nói anh văn giao tiếp hàng ngày cho người mới bắt đầu:

10 ways to say “hello” and “goodbye” : 10 cách để nói lời chào

 • Hello
 • Hi
 • Hey
 • Hi there
 • Howdy
 • Bye
 • Goodbye
 • See ya later
 • Take care
 • Have a good one

10 informal way to say “yes” and “no”: 10 cách nói không chính thức phải nói “có” và “không”

 • Yeah
 • Um-hmm
 • Yup
 • Uh-huh!
 • Sure
 • Nope
 • Um- mm
 • Nah
 • Uh- hu
 • No way

10 ways to say “thank you”: 10 cách nói cảm ơn

 • Thanks.
 • Thank you so much.
 • Thanks a lot.
 • Thanks a million.
 • Thank for your help.
 • Thanks for helping me.
 • I really appreciate it.
 • I can’t thank you enough.
 • I owe you one.
 • That’s so kind of you.

10 ways to respond to “thank you”: 10 cách để đáp lại lời “cảm ơn”

 • You’re welcome.
 • No problem.
 • No worries.
 • Don’t mention it.
 • My pleasure.
 • Glad to help.
 • Sure.
 • Thank you.
 • Any time.
 • It was the least I could do.

10 phrases for introduction: 10 cụm từ để giới thiệu

 • I just wanted to introduce myself…: Tôi chỉ muốn giới thiệu bản thân mình…
 • I don’t think we’ve met before. My name’s…: Tôi không nghĩ rằng chúng tôi đã gặp nhau trước đây. Tên tôi là…
 • This is…: Đây là
 • I’d like to meet you at…: Tôi muốn gặp bạn ở trên đường
 • Have we met…?: Chúng ta gặp nhau chưa nhỉ…?
 • I’d like to introduce you to…: Tôi muốn giới thiệu bạn với…
 • Nice to meet you: Rất vui được gặp bạn
 • It’s my pleasure to meet you: Được gặp bạn là niềm vinh dự cho tôi
 • Likewise: Tương tự như vậy
 • And you: Còn bạn

10 phrases for the telephone call: 10 cụm từ cho cuộc gọi điện thoại

 • Hi. This is Jane: Chào. Đây là Jane
 • May I speak with John Smith: Tôi có thể nói chuyện với John Smith không
 • Is John there? : John có ở đó không?
 • I’m calling about it…: Tôi gọi điện về …
 • One moment, please : Xin đợi một chút
 • I’m returning your call: Bạn có thể yêu cầu tôi gọi lại cho tôi
 • Hang on a second: Đợi một chút 
 • Thanks for calling: Cảm ơn vì đã gọi
 • He’s not there. Could you leave a message?: Anh ấy không có ở đó. Bạn có thể để lại tin nhắn

10 phrases for asking information: 10 cụm từ để hỏi thông tin

 • Can you tell me…? : Bạn có thể cho tôi biết …?
 • Could you tell me…? Bạn có thể nói cho tối biết …?
 • I’d like to know…: Tôi muốn biết…
 • Do you know…? Bạn có biết…?
 • Do you have any idea…? : Bạn có ý kiến nào không…?
 • Could anyone tell me…? : Ai có thể nói cho tôi biết…?
 • Would you happen to know…? 
 • I don’t suppose you would know…? : Tôi không có thể cho rằng bạn sẽ biết …?
 • I was wondering…: Tôi đã tự hỏi ….?
 • I’m calling to find out…: Tôi gọi điện thoại để tìm hiểu…?

10 phrases for agree: 10 cụm từ để đồng ý

 • Exactly!
 • Absolutely!
 • That’s so true.
 • That’s for sure.
 • I agree 100%.
 • I couldn’t agree with you more.
 • I suppose so.
 • I’ll say.
 • Tell me about it.
 • That’s exactly what I think.

10 phrases for disagreeing: 10 cụm từ để không đồng ý

 • I don’t think so.
 • I beg to differ.
 • I’m afraid I don’t agree.
 • I’m not sure about that.
 • That’s not how I see.
 • Not necessarily.
 • On the contrary.
 • No way.
 • I totally disagree.
 • Yes, but…

5 phrases for responding to the good news: 5 cụm từ để trả lời tin tốt

 • Congratulations!
 • That’s great!
 • How wonderful!
 • Awesome!
 • I’m so happy for you

5 phrases for responding to bad news: 5 cụm từ để trả lời tin xấu

 • Oh no…
 • That’s terrible!
 • Poor you!
 • I’m so sorry to hear that!
 • I’m sorry for your loss!

Xem thêm : Phương pháp tự học tiếng anh giao tiếp tại nhà hiệu quả

INTERMEDIATE PHRASES

giao tiếp tiếng anh cơ bản

Để có thể có những câu nói giao tiếp tiếng Anh cơ bản thì bạn cần một vốn từ vựng phong phú. Nếu sợ học từ vựng, hãy tham khảo cuốn sách Hack Não 1500 với phương pháp học bằng âm thanh tương tự, truyện chêm với hình ảnh màu sắc bắt mắt giúp kích thích não bộ và tạo cảm hứng học tiếng Anh cho bạn nhé.

Những câu nói anh văn giao tiếp hàng ngày trình độ trung cấp:

10 expression about age: 10 câu thể hiện tuổi

 • She’s in her early twenties.
 • He’s in his late thirties.
 • He just turned six.
 • Act your age.
 • I’m not as young as I used to be.
 • I’m not over the hill yet.
 • He’s no spring chicken.
 • I’m having a senior moment.
 • He lived to a ripe old age.
 • She’s wise beyond her years

10 phrases for shopping: 10 cụm từ về mua sắm

 • Do you have any…?
 • Where I can find it…?
 • I’m just browsing.
 • I’m looking for…
 • How much is this?
 • Is it sales?
 • Can I try it on?
 • I’ll take it.
 • Do you take credit cards?
 • I’d like to return.

10 phrases for talking about food: 10 cụm từ nói về thức ăn

 • I’m starving!
 • Let’s grab a bite to it.
 • How about eating out tonight?
 • I brought some snacks.
 • This soup is delicious!
 • Could I have another helping of…?
 • I’ll have…
 • I’m full.
 • I’m stuffed.
 • Could we get the check?

10 ways to talk about prices: 10 cách để nói về giá cả

 • It costs a fortune.
 • It cost an arm and a leg.
 • That’s a rip- off.
 • I can’t afford it.
 • It’s 20% off.
 • That’s quite reasonable.
 • That’s a good deal.
 • It was a real bargain.
 • It was dirt cheap.
 • That’s a bit pricey.

10 ways to say you’re tired: 1o cách để nói rằng bạn cảm thấy mệt mỏi

 • I’m exhausted.
 • I’m dead tired.
 • I’m pooped.
 • I’m spent.
 • I’m beaten/beating.
 • I’m running on fumes.
 • I can hardly keep my eyes open.
 • I off to bed.
 • I’m gonna hit the sack.
 • It’s bedtime for me.

10 excuse for being late: 10 lý do cho việc đến muộn

 • Sorry, I’m late.
 • I’m overslept.
 • My alarm didn’t go off.
 • I had to wait for ages for a bus.
 • The bus was late.
 • The traffic was terrible. 
 • I couldn’t find a parking spot.
 • I got lost coming here.
 • I just lost track of time. 
 • I was tied up with a meeting.

5 ways to say someone is smart: 5 cách để nói ai đó thông minh

 • She’s really sharp.
 • She’s brilliant.
 • She’s very bright.
 • She’s a genius.
 • He’s a smart cookie.

5 ways to say someone is stupid: 5 cách để nói ai đó là ngu ngốc

 • He’s a bit slow.
 • She’s a complete idiot.
 • He’s really dumb.
 • She’s a few cards short of a deck.
 • He’s not the sharpest tool in the shed

5 phrases for hot weather: 5 cụm từ cho thời tiết nóng

 • It’s nice and warm today.
 • It’s absolutely boiling.
 • We’re having a real heatwave.
 • The sun’s really strong today.
 • It’s hot and humid.

5 phrases for cold weather: 5 cụm từ cho thời tiết lạnh

 • It’s a little chilly.
 • It’s freezing.
 • The temperature is dropping.
 • Make sure to bundle up.
 • We’re expecting some winter weather. 

10 phrases for talking about TV: 10 cụm từ để nói về TV

 • Where’s the remote?
 • Is there anything good on?
 • Can I change the channel?
 • I’ve just seen these eps.
 • This is a return.
 • I love this show.
 • There are too many commercials. 
 • Check the TV guide. 
 • It’s a season finale.
 • Stop channel- surfing!

10 phrases for saying something is easy and difficult: 10 cụm từ để nói điều gì đó dễ dàng và khó khăn:

 • It’s a piece of cake.
 • It’s a cinch.
 • It’s a breeze.
 • Anyone can do it.
 • There’s nothing to do it.
 • It’s hard.
 • It’s a bit tricky.
 • It’s really tough.
 • It’s not a walk in the park.
 • It’s very demanding. 

ADVANCED PHRASES

giao tiếp tiếng Anh cơ bản

Một trong những tuyệt chiêu để có những cuộc đàm thoại hiệu quả là bạn cần chuẩn bị trước cho mình những câu giao tiếp trong văn cảnh cụ thể. Dưới đây là những câu nói anh văn giao tiếp hàng ngày nâng cao: 

10 ways to avoid answering a question: 10 cách để tránh trả lời một câu hỏi

 • No comment!
 • I’m not at liberty to say.
 • Wait and see.
 • Let me get back to you.
 • I’m sorry. That’s confidential.
 • I’m sorry, that’s personal.
 • I’d rather not talk about it.
 • It’s none of your business.
 • Mind your own business.
 • Why do you want to know?

10 phrases for talking about statistics: 10 Cụm từ để nói về thống kê

 • The crime rate rose.
 • The crime rate went up.
 • There was a sharp increase in crime.
 • There was a gradual rise in crime. 
 • There was a spike in crime.
 • The crime rate reached its peak.
 • The crime rate plateaued.
 • There was a slight decrease in crime.
 • The crime rate dropped.
 • The crime rate plummeted.

10 ways to say someone’s talented: 10 cách để nói về tài năng của ai đó

 • He was born to…
 • He’s a natural.
 • She could do it in her sleep.
 • She knows it inside out.
 • She knows … like the back of her hand. 
 • He’s in the class of his own.
 • She’s very gifted.
 • He’s a whiz.
 • He’s the best in the business.
 • She’s walking encyclopedia of…

10 phrases for telling someone to wait: 10 cụm từ để bảo ai đó chờ đợi

 • Could you give me a minute?
 • Hang on a sec.
 • Hold on.
 • Let me see.
 • I’ll be right with you. 
 • Bear with me.
 • That’ll have to wait.
 • Be patient.
 • Not so fast.
 • Hold your horse. 

10 phrases for decisions: 10 cụm từ về sự quyết định

 • I’m debating between…
 • I can’t make up my mind.
 • I’m on the fence.
 • I’ll take that into consideration.
 • On the other hand.
 • I’m having second thoughts.
 • I changed my mind.
 • He convinced me to…
 • Looking back…
 • It’s up to you

10 phrases for cheering someone up: 10 cụm từ để cổ vũ ai đó

 • What’s the matter?
 • What’s wrong?
 • Are you all alright?
 • You look a bit down.
 • Chin up!
 • Cheer up!
 • It’s not bad.
 • Everything will be ok.
 • Look on the bright side.
 • It’s not the end of the world.

10 ways to say you don’t believe in someone: 10 cách để nói bạn không tin tưởng ai đó

 • Yeah, right
 • You’re kidding.
 • You’re pulling my leg.
 • That’s a bit of an exaggeration.
 • His story is fishy.
 • He’s not telling the whole truth.
 • That’s a pack of lies.
 • That’s an outright lie.
 • He’s stretching the truth. 
 • She is being economical with the truth.

10 expressions for bad people: 10 biểu hiện cho người xấu

 • He’s a creep.
 • He’s perverted/perverting.
 • He’s a sicko.
 • He’s a scumbag.
 • He’s an asshole.
 • She’s a bitch.
 • She’s a slut.
 • She’s a psycho.
 • He’s a bastard.
 • He’s a jerk. 

10 phrases for facial impressions: 10 cụm từ cho ấn tượng khuôn mặt

 • She was beaming.
 • The kids smiling from ear to ear.
 • He looked puzzled.
 • She grinned.
 • She blushed.
 • Why the long face?
 • Her expression was unreadable.
 • She gave me a dirty look.
 • His eyes were glazed over.
 • She seems to cry.  

10 Comparative idioms: 10 thành ngữ so sánh

 • It’s as dry as a bone.
 • He’s as mad as a hornet.
 • It’s as old as the hills.
 • She’s as sick as a dog. 
 • It’s as solid as a rock.
 • It’s as clear as mud.
 • It’s as good as new.
 • She’s as white as a sheet.
 • He’s as strong as an ox.
 • She’s as stubborn as a mule.

Chi tiết về toàn bộ cuốn sách xem tại: Hack Não 1500 từ tiếng Anh

Trên đây là những câu nói giao tiếp tiếng Anh cơ bản, nâng cao thông dụng dành cho bạn. Hãy theo dõi chuyên mục luyện nói tiếng Anh của trang web Hack não từ vựng để có thêm nhiều thông tin bổ ích nhé. 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here