Chia sẻ

Có thể nhiều bạn nghĩ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành bảo hiểm thường không thông dụng và ít xuất hiện trong các đoạn hội thoại, câu giao tiếp hàng ngày. Thế nhưng trong ngành ngân hàng, công việc thì nó lại rất quan trọng và xuất hiện khá nhiều trong quá trình làm việc, tài liệu, trao đổi… vì vậy nó cực hữu ích đối với những ai đã và đang làm trong ngành bảo hiểm, ngân hàng. Hãy cùng Hack Não Từ Vựng khám phá các thuật ngữ, từ vựng tiếng Anh chuyên ngành bảo hiềm này qua bài viết dưới đây!

Xem thêm:

tiếng Anh chuyên ngành bảo hiểm

 

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành bảo hiểm đầy đủ nhất

 1. Absolute assignment: Chuyển nhượng hoàn toàn
 2. Accelerated death benefit rider: Điều khoản riêng về trả trước quyền lợi bảo hiểm
 3. Accidental death and dismemberment rider: Điều khoản riêng về chết và thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn
 4. Accidental death benefit: Quyền lợi bảo hiểm bổ sung khi người bảo hiểm chết do tai nạn
 5. Accumulated value: Giá trị tích luỹ
 6. Accumulation at interest dividend option: Lựa chọn tích luỹ lãi chia
 7. Accumulation period: Thời kỳ tích luỹ
 8. Accumulation units: Đơn vị tích luỹ
 9. Activity at work provosion: Điều khoản đang công tác
 10. Activities of daily living: Hoạt động thường ngày
 11. Actuaries: Định phí viên
 12. AD & D Rider (acidental death and dismemeberment rider): Điều khoản riêng về chết và tổn thất toàn bộ do tai nạn
 13. Additional insured rider: Điều khoản riêng bổ sung người được bảo hiểm
 14. Additional term insurance dividend option: Lựa chọn sử dụng lãi chia để mua bảo hiểm tử kỳ
 15. Adjustable life insurance: Bảo hiểm nhân thọ có có thể điều chỉnh
 16. Administrrative services o­nly (ASO) contract: Hợp đồng dịch vụ quản lý
 17. Adverse seletion ­ antiselection: Lựa chọn đối nghịch (lựa chọn bất lợi)
 18. Aggregate stop loss coverage: Bảo hiểm vượt tổng mức bồi thường
 19. Aleatory contract Hợp đồng may rủi
 20. Allowable expensive: Xin phí hợp lý
 21. Annual return: Doanh thu hàng năm
 22. Annual statement: Báo cáo năm
 23. Annual renewable term (ART) insurance ­ yearly renewable term insurance: Bảo hiểm từ kỳ tái tục hằng năm
 24. Annunity: Bảo hiểm niên kim (Bảo hiểm nhân thọ trả tiền định kỳ)
 25. Annutant: Người nhận niên kim
 26. Annunity beneficiary: Người thụ hưởng của hợp đồng niên kim
 27. Annunity certain: Thời hạn trả tiền đảm bảo ­ niên kim đảm bảo
 28. Annunity date: Ngày bắt đầu trả niên kim
 29. Annunity mortality rates: Tỷ lệ tử vong trong bảo hiểm niên kim
 30. Annunity units: Đơn vị niên kim
 31. Antiselection: Lựa chọn đối nghịch (lựa chọn bất lợi)
 32. APL provision ­ automatic premium loan provision: Điều khoản cho vay phí tự động
 33. Applicant: Người yêu cầu bảo hiểm
 34. Assessment method: Phương pháp định giá
 35. Assets: Tài sản
 36. Assignee: Người được chuyển nhượng
 37. Assignment: Chuyển nhượng
 38. Assignment provision: Điều khoản chuyển nhượng
 39. Assignor: Người chuyển nhượng
 40. Attained age: Tuổi hiện thời
 41. Attained age conversion: Chuyển dổi hợp đồng theo tuổi hiện thời
 42. Automatic dividend option: Lựn chọn tự động sử dụng lãi chia
 43. Automatic nonforfeiture benefit: Quyền lợi không thể tự động huỷ bỏ
 44. Automatic premium loan (APL) provision: Điều khoản cho vay phí tự động
 45. Bargaining contract: Hợp đồng mặc cả (thương thuyết)
 46. Basic medical expense coverage: Bảo hiểm chi phí y tế cơ bản
 47. Beneficiary: Người thụ hưởng
 48. Benefit period: Thời kỳ thụ hưởng
 49. Benefit schdule: Bảng mô tả quyền lợi bảo hiểm
 50. Bilateral contract ­ unilateral contract: Hợp đồng song phương, hợp đồng đơn phương
 51. Blended rating: Định phí theo phương pháp tổng hợp
 52. Block of policy: Nhóm hợp đồng đồng nhất
 53. Business continuation insurance plan: Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh
 54. Business overhead expense ceverage: Bảo hiểm chi phí kinh doanh
 55. Buy­sell agreement: Thoả thuận mua bán
 56. Calendar­year deductible: Mức miễn thường theo năm
 57. Canadian Council of Insurance Regulator: Hội đồng quản lý bảo hiểm Canada.
 58. Canadian life and Health Insurance Association (CCIR): Hiệp hội bảo hiểm nhân thọ và sức khoẻ Canada
 59. Canadian life and health insurance compensation corporation (CLHIA): Tổ chức bảo vệ quyền lợi khách hàng bảo hiểm nhân thọ và sức khoẻ Canada
 60. Cancellable policy: Hợp đồng có thể huỷ bỏ
 61. Capital: Vốn
 62. Capitation: Phí đóng theo đầu người
 63. Case management Quản lý theo trường hợp
 64. Cash dividend option: Lựa chọn nhận lãi chia bằng tiền
 65. Cash refund annunity: Niên kim hoàn phí
 66. Cash surrender value: Giá trị giải ước (hoàn lại)
 67. Cash surrender value nonforfeiture option: Lựa chọn huỷ hợp đồng để nhận giá trị giải ước (hoàn lại)
 68. Cash value: Giá trị tích luỹ của hợp đồng
 69. Cede: Nhượng tái bảo hiểm
 70. Ceding company: Công ty nhượng tái bảo hiểm (công ty bảo hiểm gốc)
 71. Certificate holder: Người được bảo hiểm nhóm (trong bảo hiểm nhóm)
 72. Certificate of insurance: Giấy chứng nhận bảo hiểm
 73. Change of occupation provision: Điều khoản về sự thay đổi nghề nghiệp
 74. Children’s insurance rider: Đìều khoản riêng bảo hiểm cho trẻ em
 75. Critical illness coverage (CI): Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo
 76. Claim: Yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm
 77. Claim analist: Người giải quyết quyền lợi bảo hiểm
 78. Claim cost: Chi giải quyết quyền lợi bảo hiểm (trong định giá bảo hiểm)
 79. Claim examiner: Người giải quyết quyền lợi bảo hiểm
 80. Claim specialist: Tương tự Claim examiner
 81. Class designation: Chỉ định nhóm người thụ hưởng
 82. Class of policies: Loại đơn bảo hiểm
 83. Closed contract: Hợp đồng đóng (Loại hợp đồng chỉ bao gồm các điều kiện, điều khoản trong hợp đồng là có giá trị)
 84. Closely held business: Doanh nghiệp giới hạn số thành viên
 85. Coinsurance povision: Điều khoản đồng bảo hiểm
 86. Collateral assigmenent: Thế chấp
 87. Common disaster clause: Điều khoản đồng tử vong
 88. Community property state Bang: (quốc gia) theo chế độ đồng sở hữu tài sản
 89. Commutative contract: Hợp đồng ngang giá
 90. Compound interest: Lãi gộp (kép)
 91. Comprehensive major mediacal policy: Đơn bảo hiểm chi phí y tế tổng hợp (gộp)
 92. Concurrent review: Đánh giá đồng thời
 93. Conditional promise: Lời hứa có điều kiện
 94. Conditional renewable policy: Hợp đồng tái tục có điều kiện
 95. Conservative mortality table: Bảng tỷ lệ chết thận trọng
 96. Consideration: Đối thường
 97. Contingency reserves: Dự phòng giao động lớn
 98. Contingent beneficiary: Người thụ hưởng ở hàng thứ hai.
 99. Contingent payee: Người thụ hưởng kế tiếp
 100. Continuous ­ premium whole life policy: Đơn bảo hiểm trọn đời đóng phí liên tục
 101. Contract: Hợp đồng
 102. Contract of adhesion: Hợp đồng định sẵn
 103. Contract of indemnity: Hợp đồng bồi thường.
 104. Contractholder: Người chủ hợp đồng
 105. Contractual capacity: Năng lực pháp lý khi ký kết hợp đồng
 106. Contributory plan: Chương trình bảo hiểm nhóm cùng đóng phí
 107. Conversion privilege: Quyền chuyển đổi hợp đồng
 108. Conversion provision: Điều khoản chuyển đổi hợp đồng
 109. Cenvertible term insurance policy: Bảo hiểm tử kỳ có thể chuyển đổi
 110. Coordination of benefit (COB) provision: Điều khoản kết hợp quyền lợi
 111. Copayment: Cùng trả tiền
 112. Corporation: Công ty
 113. Cost of living adjustment (COLA) benefit: Quyền lợi bảo hiểm điều chỉnh theo chi phí sinh hoạt.
 114. Credit life insurance: Bảo hiểm tín dụng tử kỳ
 115. Critical illness (CI) coverage: Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo
 116. Cross­purchase method: Phương pháp mua chéo
 117. Declined risk: Rủi ro bị từ chối
 118. Decreasing term life insurance: Bảo hiểm tử kỳ có số tiềm bảo hiểm giảm dần
 119. Deductible: Mức miễn thường
 120. Deferred annunity: Niên kim trả sau
 121. Deferred compensation plan: Chương trình phúc lợi trả sau.
 122. Defferred profit sharing plan (DPSP): Chương trình bảo hiểm chia sẻ lợi nhuận
 123. Defined benefit pensionplan ­ defined contribution pension plan: Chương trình hưu trí xác định quyền lợi
 124. Defined contribution pension plan: Chương trình hưu trí xác định phần đóng góp.
 125. Dental expense coverage: Bảo hiểm chi phí nha khoa
 126. Deposit administration contract: Hợp đồng quản lý quỹ hữu trí
 127. Disability buyout coverage: Bảo hiểm mua lại cổ phần khi thương tật
 128. Disability income benefit: Trợ cấp thu nhập khi thương tật
 129. Disability income coverage: Bảo hiểm trợ cấp thu nhập
 130. Dividend options: Các lựa chọn về sử dụng lãi chia
 131. Divisible surplus: Lợi nhuận đem chia
 132. Domestic insurer: Công ty bảo hiểm của bang (thuật ngữ tại Mỹ)
 133. Double indemnity benefit: Quyền lợi chỉ trả gấp đôi
 134. Dread disease (DD) benefit: Quyền lợi bảo hiểm cho một số bệnh (chết) hiểm nghèo.
 135. EFT method (Electronic Funds Transfer): Phương pháp chuyển tiền điện tử
 136. Eligibility period: Thời hạn chờ đủ điều kiện
 137. Elimination period: Thời gian chờ chi trả
 138. Employee retirement income security: đạo luật bảo đảm thu nhập khi về hưu của  người lao động.
 139. Employees’ profit sharing plan (EPSP): Chương trình chia sẻ lợi nhuận cho người lao động
 140. Endorsement: Bản sửa đổi bổ sung
 141. Endorsement method: Phương pháp chuyển quyền sở hữu hợp đồng bảo hiểm bằng văn bản
 142. Endowment insurance: Bảo hiểm hỗn hợp (bảo hiểm và tiết kiệm)
 143. Enrollment period ­ eligibility period: Thời hạn chờ đủ điều kiện
 144. Entire contract provision: Điều khoản về bộ hợp đồng đầy đủ
 145. Entity method: Phương pháp duy trì thực thể
 146. Estate plan: Chương trình xử lý tài sản
 147. Evidence of insurability: Bằng chứng về khả năng có thể bảo hiểm
 148. Exclusion: Điều khoản loại trừ
 149. Exclution rider: Điều khoản riêng loại trừ (loại trừ một số rủi ro xác định)
 150. Expected mortality: Tỷ lệ tử vong dự tính
 151. Experience: Phí tính theo kinh nghiệm
 152. Extended term insurance nonforfeiture option: Lựa chọn sử dụng giá trị tích luỹ để mua bảo hiểm tử kỳ
 153. Face amount: Số tiền bảo hiểm
 154. Face value: Số tiền bảo hiểm
 155. Facility of payment clause: Điều khoản về lựa chọn thanh toán
 156. Family income coverage: Bảo hiểm thu nhập gia đình
 157. Family income policy: Đơn bảo hiểm thu nhập gia đình
 158. Family policy: Đơn bảo hiểm gia đình
 159. Fiduciary: Người nhận uỷ thác
 160. Field office: Văn phòng khu vực
 161. Financial intermediary: Trung gian tài chính
 162. Financial services industry: Ngành dịch vụ tài chính
 163. First beneficiary ­ primary beneficiary: Người thụ hưởng hàng thứ nhất
 164. First dollar coverage: Bảo hiểm toàn bộ chi phí y tế
 165. Fixed amount option: Lựa chọn trả góp số tiền bảo hiểm
 166. Fixed benefit annunity: Niên kim quyền lợi xác định
 167. Fixed period option: Lựa chọn thời hạn chỉ trả xác định
 168. Flexible premium annunity: Niên kim có phí bảo hiểm linh hoạt
 169. Flexible premium variable life insurance: Phí bảo nhân thọ biến đổi đóng phí linh hoạt
 170. Foreign insurer: Công ty bảo hiểm ngoài bang (thuật ngữ tại Mỹ)
 171. Formal contract: Hợp đồng chính tắc
 172. Fraternal benefit sociaty: Hội trợ cấp ái hữu
 173. Fraudulent claim: Khiếu nại gian lận
 174. Fraudulent misrepresentation: Kê khai gian lận
 175. Free­ examination provisionFree look: Điều khoản về thời hạn xem xét (cân nhắc)
 176. Fully insured plan: Chương trình bảo hiểm nhóm đầy đủ
 177. Fully self insured plan: Chương trình tự bảo hiểm đầy đủ
 178. Funding mechanism: Cơ chế (phương pháp) gây quĩ
 179. Funding vehicle: Phương tiện gây quĩ
 180. Future purchase option benefit: Lựa chọn mua thêm quyền lợi bảo hiểm
 181. Gatekeeper: Người giám sát
 182. General investment account: Tài khoản đầu tư tổng hợp
 183. GI benefit: Quyền lợi khả năng bảo hiểm được đảm bảo
 184. Grace period: Thời gian gia hạn nộp phí
 185. Grace period provision: Điều khoản về thời gian gia hạn nộp phí
 186. Graded premium policy: Đơn bảo hiểm định kỳ tăng phí
 187. Gross premium: Phí toàn phần
 188. Group creditor life insurance: Bảo hiểm nhân thọ nhóm cho chủ nợ
 189. Group deferred annunity: Niên kim nhóm trả sau
 190. Group insurance policy: Đơn bảo hiểm nhóm
 191. Group insureds: Người được bảo hiểm trong đơn bảo hiểm nhóm
 192. Group policyholder: Chủ hợp đồng bảo hiểm nhóm
 193. Gurantted income contract: Hợp đồng đảm bảo thu nhập
 194. Guaranteeed insurability (GI) benefit: Quyền lợi về khả năng bảo hiểm được đảm bảo
 195. Guaranted investment contract: Hợp đồng đầu tư bảo đảm
 196. Guaranted renewable policy: đơn bảo hiểm tái tục được đảm bảo
 197. Head office: Trụ sở chính
 198. Health insurance policy: Đơn bảo hiểm sức khoẻ
 199. Health maintenance organization (HMO): Tổ chức đảm bảo sức khoẻ
 200. Home service agent: Đại lý bảo hiểm phục vụ tại nhà
 201. Home service distribution system: Hệ thống phân phối qua đại lý phục vụ tại nhà
 202. Hospital expense coverage: Bảo hiểm chi phí nằm viện
 203. Immediate annunity: Niên kim trả ngay
 204. Impairment rider: Điều khoản riêng loại trừ bệnh
 205. Income protection insurance: Bảo hiểm bảo đảm thu nhập
 206. Incontestable clause: Điều khoản thời hạn miễn truy xét
 207. Increasing term life insurance: Bảo hiểm tửkỳ có số tiền bảo hiểm tăng dần
 208. Indemnity benefits: Quyền lợi bồi thường
 209. Indeterminate premium life insurance policy: đơn bảo hiểm có phí bảo hiểm không xác định
 210. Individual insurance policy: Đơn bảo hiểm cá nhân
 211. Individual retirement account: Tài khoản hưu trí cá nhân
 212. Individual retiremenet annunity: Niên kim hưu trí cá nhân
 213. Individual retiremenet arrangement (IRA): Chương trình bảo hiểm hưu trí cá nhân
 214. Individual stop loss coverage: Bảo hiểm vượt mức bồi thường cá nhân
 215. Informal contract: Hợp đồng không chính tắc
 216. Initial premium: Phí bảo hiểm đầu tiên
 217. Installment refund annunity: Niên kim hoàn phí trả góp
 218. Insurable interest: Quyền lợi có thể được bảo hiểm
 219. Insurance agent: Đại lý bảo hiểm
 220. Insurance companies act: Đạo luật quản lý công ty bảo hiểm
 221. Insured: Người được bảo hiểm
 222. Insurer administered plan: Chương trình bảo hiểm do công ty bảo hiểm quản lý (bảo hiểm nhóm)
 223. Interest: Lãi
 224. Interest option: Lựa chọn về lãi
 225. Interest sensitive whole life insurance: Bảo hiểm trọn đời biến đổi theo lãi suất
 226. Interpleader: Quyền lợi được phán quyết bởi toà án
 227. Irrevocable beneficiary: Người thụ hưởngkhông thể thay đổi
 228. Joint and last servivorship anunity: Niên kim cho người còn sống và người cùng sống
 229. Joint and survisorship life income option: Lựa chọn mua niên kim cho người còn sống và ngưòi cùng sống
 230. Joint mortgage redemption insurance: Bảo hiểm khoản vay thế chấp cho hai người
 231. Joint whole life insurance: Bảo hiểm nhân thọ trọn đời cho hai người
 232. Juvenile insurance policy: Đơn bảo hiểm trẻ em
 233. Key person: Người chủ chốt
 234. Key person disability coverage Bảo hiểm thương tật cho nguời chủ chốt
 235. Lapse: Huỷ bỏ hợp đồng
 236. Last survivor life insurance: Bảo hiểm nhân thọ cho người còn sống
 237. Law of large numbers: Qui luật số lớn
 238. Legal actions provision: Điều khoản thời hạn khiếu kiện
 239. Legal reserve system: Hệ thống dự phòng theo luật.
 240. Level premium system: Phí bảo hiểm quân bình
 241. Level term life insruance: Bảo hiểm nhân thọ có số tiền bảo hiểm không đổi
 242. Liabilities: Nợ phải trả
 243. Life annuity: Niên kim trọn đời
 244. Life income annunity with period certain: Niên kim trọng đời có đảm bảo
 245. Life income option: Lựa chọn trả tiền bảo hiểm suốt đời
 246. Life income with period certain option: Lựa chọn trả tiền bảo hiểm suốt đời có đảm bảo
 247. Life income with refund annunity: Niên kim hoàn phí
 248. Life insurance policy: Đơn bảo hiểm nhân thọ
 249. Life insured: Người được bảo hiểm
 250. Limited payment whole life policy: Đơn bảo hiểm đóng phí có thời hạn
 251. Liquidation: Thanh lý
 252. Liquidation period: Thời hạn thanh lý
 253. Loading: Phụ phí
 254. Long term care (LTC) benefit: Quyền lợi bảo hiểm chăm sóc ý tế dài hạn
 255. Long term care (LTC) coverage: Bảo hiểm chăm sóc y tế dài hạn
 256. Long term group disability income coverage: Bảo hiểm thương tật nhóm dài hạn
 257. Long term individual disability income coverage: Bảo hiểm thương tật mất thu nhập cá nhân dài hạn
 258. Loss ratio: Tỷ lệ tổn thất (bồi thường)
 259. Major medical insurance plans: Chương trình bảo hiểm chi phí y tế chính
 260. Managed care: Phương pháp quản lý chăm sóc sức khoẻ
 261. Managed care plans: Các chương trình quản lý chăm sóc sức khoẻ
 262. Manual rating: Định phí theo kinh nghiệm công ty
 263. Market conduct laws: Luật về hành vi kinh doanh
 264. Master group insurance contract: Hợp đồng bảo hiểm nhóm
 265. Material misrepresentation: Kê khai sai yếu tố quan trọng
 266. Maturity date: Ngày đáo hạn
 267. Medical expense coverage: Bảo hiểm chi phí y tế
 268. Minimum premium plan: Chương trình phí bảo hiểm tối thiểu
 269. Minor: Người vị thành niên
 270. Misrepresentation: Kê khai sai
 271. Misstatement of age or sex provision: Điều khoản về kê khai sai tuổi và giới tính
 272. Mistaken claim: Khiếu nại nhầm
 273. Model Bill: Bộ luật mẫu
 274. Modified coverage policy: Đơn bảo hiểm có quyền lợi bảo hiểm có thể điều chỉnh
 275. Modified premium whole life policy: Đơn bảo hiểm trọn đời có phí bảo hiểm có thể điều chỉnh
 276. Monthly debit ordinary (MDO) policy: Đơn bảo hiểm đóng phí tháng tại nhà
 277. Moral hazard: Rủi ro đạo đức
 278. Morbidity tables: Bảng tỷ lệ thưong tật
 279. Mortality experience: Tỷ lệ tử vong kinh nghiệm
 280. Mortality table: Bảng tỷ lệ tử vong
 281. Mortage redemption insurance: Chương trình bảo hiểm khoản vay thế chấp.
 282. Mutual benefit method:  Phương pháp định phí tương hỗ (hay còn gọi là phương pháp định phí hậu tử vong)
 283. Mutual insurance company: Công ty bảo hiểm tương hỗ
 284. Net amount at risk: Giá trị rủi ro thuần
 285. Net cash value: Giá trị tích luỹ thuần
 286. Net primium: Phí thuẩn
 287. Noncancellable policy: đơn bảo hiểm không thể bị huỷ bỏ
 288. Noncontributory plan: Chương trình bảo hiểm nhóm không cùng đóng phí
 289. Nonduplication of benefit provision: Điều khoản bảo hiểm trùng
 290. Nonforfeiture benefit: Quyền lợi không thể khước từ
 291. Nonguaranteed premium life insurance policy: Đơn bảo hiểm có phí bảo hiểm không xác định
 292. Nonparticipating policy: Đơn bảo hiểm không chia lãi
 293. Nonqualified retirement savings plan: Chương trình tiết kiệm hưu trí không đủ điều kiện miễn giảm thuế
 294. Office of superintendent of insurance: Văn phòng giám sát bảo hiểm
 295. Open contract: Hợp đồng mở
 296. Option A Plan: Chương trình lựa chọn A
 297. Option B Plan: Chương trình lựa chọn B
 298. Optional modes of settlement: Phương pháp thanh toán tuỳ chọn
 299. Optionally renewable policy: Đơn bảo hiểm tái tục tự chọn tục
 300. Ordinary life insurance policy: Đơn bảo hiểm nhân thọ thông thường
 301. Ordinary age conversion: Chuyển đổi hợp đồng theo tuổi gốc
 302. Overhead expenses: Chi phí kinh doanh
 303. Overinsurance provision: Điều khoản bảo hiểm vượt mức
 304. Overinsured person: Người được bảo hiểm vượt mức
 305. Owners’ equity: Vốn chủ sử hữu
 306. Ownership of property: Quyền sở hữu tài sản
 307. Paid­up policy: Đơn bảo hiểm có số tiền bảo hiểm giảm
 308. Partial disability: Thương tật bộ phận
 309. Partial surrender provision: Điều khoản giảm giá trị giải ước
 310. Participating policy: Đơn bảo hiểm có chia lãi
 311. Partnership: Hợp danh
 312. Payee: Người nhận tiền
 313. Payment into court: Trả quyền lợi bảo hiểm theo phán quyết của toà án
 314. Payout options provision: Điều khoản lựa chọn trả tiền bảo hiểm
 315. Payout period: Thời hạn chi trả
 316. Payroll deduction method: Phương pháp trả phí bảo hiểm bằng cách tự động khấu trừ lương
 317. Pension benefits act: đạo luật về quyền lợi hưu trí
 318. Pension plan: Chương trình bảo hiểm hưu trí
 319. Period certain: Thời hạn đảm bảo (trong niên kim)
 320. Periodic level premium annunity: Niên kim định kỳ quân bình
 321. Permanenet life insurance: Bảo hiểm nhân thọ dài hạn
 322. Personal property: Động sản
 323. Personal risk: Rủi ro cá nhân (rủi ro kinh tế, chết, giảm sút dức khoẻ)
 324. Physical examination provision: Điều khoản về kiểm tra sức khoẻ
 325. Physical hazard: Rủi ro thân thể
 326. Physicians’ expense coverage: Bảo hiểm chi phí y tế khám chữa bệnh.
 327. Plan administrator: Người quản lý chương trình bảo hiểm
 328. Plan document: Văn bản về chương trình bảo hiểm (hưu trí)
 329. Plan participants: Ngươi tham gia chương trình bảo hiểm
 330. Plan sponsors: Người tài trợ cho chương trình bảo hiểm
 331. Policy: Đơn bảo hiểm
 332. Policy anniversary: Ngày kỷ niệm hợp đồng
 333. Policy benefit: Quyền lợi bảo hiểm
 334. Policy dividend: Lãi chia
 335. Policy form: Mẫu hợp đồng
 336. Policy loan: Vay theo hợp đồng
 337. Policy loan provision: Điều khoản vay theo hợp đồng
 338. Policy proceeds: Số tiền bảo hiểm
 339. Policy reserves: Dự phòng theo hợp đồng
 340. Policy prospectus: Bảng mô tả quyền lợi bảo hiểm
 341. Policy term: Thời hạn hợp đồng
 342. Policy rider: Điều khoản riêng của đơn bảo hiểm
 343. Policy withdrawal provision: Điều khoản giảm giá trị tích luỹ của hợp đồng
 344. Policyowner: Người chủ hợp đồng bảo hiểm, hoặc người tham gia bảo hiểm
 345. Portable coverage: Quyền lợi bảo hiểm nhóm vẫn được duy trì
 346. Post death assessmenet method = mutual benefit method: Phương pháp đinh phí hậu tử vong
 347. Preadmission certification: Kiểm tra trước khi nhập viện
 348. Preauthorized check system: Hệ thống trả phí thông qua séc
 349. Pre­existing condition: Các bệnh tật có sẵn
 350. Preferance beneficiary clause: Điều khoản về thụ hưởng theo hàng thừa kế
 351. Preferred beneficialry classification: Hàng thừa kế (ưu tiến) thứ nhất
 352. Preferred risk: Rủi ro dưới chuẩn
 353. Premium: Phí bảo hiểm
 354. Premium delay arrangement: Thoả thuận hoãn nộp phí (bảo hiểm nhóm)
 355. Premium payment mode: Phương thức nộp phí
 356. Premium reduction devidend option: Lựa chọn sử dụng lãi chia để nộp phí (hoặc khấu trừ phí bảo hiểm phải nộp)
 357. Pre­need funeral insurance: Bảo hiểm trả trứoc chi phí mai táng
 358. Prescription drug coverage: Bảo hiểm chi phí theo đơn thuốc
 359. Presumptive disability: Thương tật suy đoán
 360. Primary beneficiary: Người thu hưởng hàng thứ nhất
 361. Primary care physician PCP: Bác sỹ gia đình
 362. Principal: Vốn, tiền gốc
 363. Probalility: Xác suất
 364. Probationary period: Thời gian chờ để đủ điều kiện tham gia bảo hiểm nhóm
 365. Profit: Lợi nhuận
 366. Profit sharing plan: Chương trình chia sẻ lợi nhuận
 367. Property: Tài sản (quyền sở hữu tài sản)
 368. Prospectus: Bản cáo bạch
 369. Pure risk: Rủi ro thuần tuý
 370. Real property: Bất động sản
 371. Recording methord: Phương pháp thay đổi bằng văn bản
 372. Redating: Thay đổi theo ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng
 373. Reduced paid­up insurance nonforfeiture option: Lựa chọn chuyển sang hợp đồng có số tiền bảo hiểm giảm
 374. Refund annunity: Niên kim hoàn phí
 375. Refund life income option: Lựa chọn mua bảo hiểm niên kim hoàn phí
 376. Regional office: Văn phòng khu vực
 377. Registered pension plan: Chương trình bảo hiểm đủ điều kiện miễn giảm thuế (được đăng ký)
 378. Resistered plan: Chương trình bảo hiểm đủ điều kiện miễn giảm thuế (được đăng ký)
 379. Registered retirement savingsplan: Chương trình tiết kiệm hưu trí được đăng ký
 380. Reimbursemenet benefit: Quyền lợi bảo hiểm đựoc bồi thường
 381. Reinstatement: Khôi phục hiệu lực hợp đồng
 382. Reinstatement provision: Điều khoản khôi phục hiệu lực hợp đồng
 383. Reinsurance: Tái bảo hiểm
 384. Reinsurer: Công ty tái bảo hiểm
 385. Release: Văn bản chấm dứt trách nhiệm bảo hiểm
 386. Renewable term insurance policy: Đơn bảo hiểm tử kỳ có thể tái tục
 387. Renewal premiums: Phí bảo hiểm tái tục
 388. Renewal provision: Điều khoản tái tục
 389. Retention limit: Mức giữ lại
 390. Retrocession: Nhượng tái bảo hiểm
 391. Retrospective rating arrangement: Thoả thuận xác định phí bảo hiểm theo tổn thất thực tế (trong bảo hiểm nhóm)
 392. Retrospective review: Đánh giá thực hiện hợp đồng
 393. Revocable beneficiary: Quyền thay đổi người thụ hưởng
 394. Right of revocation: Quyền thay đổi người thụ hưởng
 395. Salary continuation plan: Chương trình bảo hiểm bảo đảm tiền lương
 396. Second insured rider: Điều khoản riêng cho người được bảo hiểm thứ hai
 397. Secondary beneficiary: Người thụ hưởng hàng thứ hai
 398. Second to die life insurance: Tương tự last servivor life insurance
 399. Segregated account or Separate account: Tài khoản riêng
 400. Selection against the insurer: Lựa chọn bất lợi (đối nghịch)
 401. Selection of risk: Đánh giá rủi ro
 402. Self administered plan: Chương trình bảo hiểm tự quản
 403. Self insurance: Tự bảo hiểm
 404. Settlement agreemenet: Thoả thuận thanh toán
 405. Settlement option: Lựa chọn thanh toán
 406. Settlement options provision: Điều khoản về lựa chon thanh toán
 407. Short term group disability income coverage: Bảo hiểm mất thu nhập do thương tật nhóm ngắn hạn
 408. Short term individual disability income coverage: Bảo hiểm mất thu nhập do  thương tật cá nhân ngắn hạn
 409. Simple interest: Lãi đơn
 410. Simplified employee pension plan: Chương trình bảo hiểm hưu trí giản đơn cho người lao động
 411. Single premium annunity: Niên kim nộp phí một lần
 412. Single premium whole life policy: Bảo hiểm trọn đời nộp phí một lần
 413. Social security: An sinh (bảo đảm) xã hội
 414. Social security disability income: Bảo đảm xã hội mất thu nhập do thương tật
 415. Sole proprietorship: Doanh nghiệp một chủ sở hữu
 416. Solvency: Khả năng thanh toán
 417. Special class rates:Tỷ lệ phí bảo hiểm đối với rủi ro vượt chuẩn
 418. Specculative risk: Rủi ro đầu cơ
 419. Split dollar life insurance plan: Chương trình nhân thọ cùng đóng phí
 420. Spouse and children’s insurance rider: Điều khoản riêng bảo hiểm cho con và người hôn phối
 421. Standard premium rates: Tỷ lệ phí chuẩn
 422. Standard risk: Rủi ro chuẩn
 423. State insurance department: Cơ quan quản lý bang về bảo hiểm
 424. Statutory reserves: Dự phòng bảo hiểm bắt buộc (theo luật)
 425. Stop loss insurance: Bảo hiểm vượt mức bồi thường
 426. Stop loss provision: Điều khoản bảo hiểm vượt mức bồi thường
 427. Stock insurance company: Công ty bảo hiểm cổ phần
 428. Straight life annunity: Niên kim trọn đời
 429. Straight life incom option: Lựa chọn mua bảo hiểm niên kim trọn đời
 430. Substandard premium rates: Tỷ lệ phí vượt chuẩn
 431. Substandard risk: Rủi ro vượt chuẩn
 432. Succession beneficiary clause: Điều khoản người thụ hưởng kế tiếp
 433. Successor payee: Người được trả tiền bảo hiểm kế tiếp
 434. Suicide exclusion provision: Điều khoản loại trừ tự tử
 435. Superintendents’ guidelines: Hướng dẫn của cơ quan quản lý về bảo hiểm
 436. Supplemental major medial policy: Đơn bảo hiểm chi phí y tế chính bổ sung
 437. Supplementary contract: Hợp đồng bổ sung
 438. Surgical expense coverage: Bảo hiểm chi phí phẫu thuật
 439. Surplus: Thặng dư (lợi nhuận)
 440. Surrender charges: Phí giải ước
 441. Survivor benefit: Quyền lợi đối với người còn sống
 442. Survivor income plan: Chương trình bảo hiểm thu nhập cho người còn sống
 443. Temporary life annunity: Niên kim nhân thọ tạm thời
 444. Term life insurance: Bảo hiểm nhân thọ tử kỳ
 445. Terminal illness benefit: Quyền lợi bảo hiểm bệnh tật giai đoạn cuối.
 446. Third party administrator: Bên thứ ba quản lý (đối với các chương trình bảo hiểm tự quản)
 447. Third party policy: Đơn bảo hiểm cho bên thứ ba.
 448. Thrift and saving plan: Chương trình tiết kiệm.
 449. Time clause: Điều khoản đồng tử vong
 450. Total disability: Thương tật toàn bộ
 451. Trust: Tín thác
 452. Trust beneficiary: Người thụ hưởng tín thác
 453. Trust fund: Quĩ tín thác
 454. Trustee: Người được uỷ thác
 455. Underwrting: Đánh giá rủi ro
 456. Underwrting guidline: Hưỡng dẫn đánh giá rủi ro
 457. Unilateral contract: Hợp đồng đơn phương
 458. Univeral life insurance: Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ linh hoạt
 459. Usual customary and reasonable fee: Chi phí hợp lý, hợp lệ và thông thường
 460. Utilization management: Quản lý dịch vụ y tế
 461. Utilization review: Đánh giá dịch vụ y tế
 462. Valid contract: Hợp đồng hợp lệ
 463. Valued contract: Hợp đồng khoán
 464. Variable annunity: Niên kim biển đổi
 465. Variable life insurance: Bảo hiểm nhân thọ biến đổi
 466. Variable premium life insurance policy: đơn bảo hiểm có phí bảo hiểm biến đổi
 467. Variable univeral life insurance: Bảo hiểm linh hoạt kết hợp biến đổi
 468. Vested interest: Quyền được đảm bảo .
 469. Vesting: Quyền được đảm bảo
 470. Vision care coverage: Bảo hiểm chăm sóc thị giác
 471. Void contract: Hợp đồng vô hiệu
 472. Waiting period: Thời gian chờ
 473. Waiver of premium for disability benefit: Quyền lợi miễn nộp phí do thương tật
 474. Waiver of premium for payor benefit: Quyền lợi miễn nộp phí đối với nguời tham gia bảo hiểm
 475. Warranty: Bảo đảm
 476. Welfare benefit plan: Chương trình phúc lợi
 477. Whole life insurance: Bảo hiểm nhân thọ trọn đời
 478. Withdrawal charge: Phí giải ước
 479. Withdrawal provision: Điều khoản giải ước
 480. Yearly renewable term insurance: Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tử kỳ được tái tục hàng năm

từ vựng tiếng Anh bảo hiểm

 

Các từ vựng tiếng Anh chuyên ngành bảo hiểm phổ biến thường gặp

1. Act of god – thảm họa thiên tai

Diễn tả những thảm họa thiên tai của tự nhiên như: lũ lụt, bão, động đất, núi lửa phun trào… nằm ngoài sự kiểm soát của con người.

2. Accident severity – diễn tả mức độ nghiêm trọng của tai nạn

Đây là từ diễn tả mức độ của tai nạn để có thể bồi hoàn tiền bảo hiểm phù hợp với mức độ nghiêm trọng của nó.

3. Accident frequency – thể hiện về tần số tai nạn

Được dùng để tính về số lần tai nạn, dựa vào đó nêu ra chi phí bảo hiểm phù hợp

4. Agent – đại lý

Đây được coi là đại diện cho hai đơn vị bảo hiểm nhỏ nhất dựa trên lý thuyết phục vụ cho người dùng thông qua cách tìm kiếm thị phần được cho là có giá tiền tốt nhất dưới khuôn khổ bảo hiểm rộng nhất.

5. Accident insurance – bảo hiểm tai nạn

Bảo hiểm thương tổn thân thể hoặc chết vì lực ảnh hưởng ngạc nhiên (không phải vì một số lý do tự nhiên). Ví dụ như: một người được bảo hiểm bị thương nặng dưới một vụ tai nạn. Nếu tiếp đó nạn nhân bị chết, bảo hiểm tai nạn có thể trợ cấp về thu nhập và/hoặc trả tiền số tiền bảo hiểm.

Cách ghi nhớ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành bảo hiểm hiệu quả với âm thanh tương tự

Âm thanh tương tự như là một phương pháp học từ vựng cực kỳ hiệu quả. Cách học này có thể coi như một cái cầu tạm giúp bạn củng cố thêm nghĩa của từ vựng chiều từ Anh sang Việt. Hãy hiểu một cách đơn giản là có 1 từ tiếng Anh, tiếp theo chúng ta sẽ tìm ra 1 đoạn âm thanh tương tự bằng tiếng Việt có cách đọc gần giống với nó. Sau đó tạo thành 1 câu chuyện sao cho âm thanh tương tự liên kết được với nghĩa tiếng Việt. Bạn hoàn toàn có thể áp dụng để học từ vựng tiếng Anh chuyên ngành bảo hiểm một cách hiệu quả nhớ lâu nhé.

tiếng Anh về bảo hiểm

 

Với sách Hack Não 1500 sẽ cho bạn cách học các từ vựng tiếng Anh một cách đơn giản, dễ dàng và hiệu quả cùng với những hình ảnh màu sắc, các mẩu truyện chêm thú vị để việc học từ không có cảm giác mệt mỏi, chán nản.

Hi vọng với bài viết từ vựng tiếng Anh chuyên ngành bảo hiểm đã giúp bạn phần nào hiểu rõ hơn về các từ vựng tiếng Anh được dùng trong ngành bảo hiểm, ngân hàng. Hãy cố gắng tích lũy vốn từ vựng bằng việc học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề để có thể tối ưu thời gian học tập và đạt hiệu quả tốt nhất bạn nhé!

Xem thêm bộ đôi Sách Hack Não 1500App Hack Não PRO với phương pháp phát huy năng lực não bộ cùng mọi giác quan, giúp bạn tự học tại nhà nhanh hơn 50% so với phương pháp thông thường. 

Step Up chúc bạn học tập tốt và sớm thành công!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here