Chia sẻ

Đối với các bạn học ngoại ngữ, việc tìm kiếm và đọc những câu chuyện hoặc tiểu thuyết văn học nước ngoài nhằm nâng cao ngữ pháp cũng như trau dồi từ vựng là điều vô cùng phổ biến. Bên cạnh đó, kỹ năng đọc hiểu cũng sẽ được cải thiện đáng kể khi đã quen dần với những văn bản tiếng Anh. Nhằm giúp bạn có thể dễ dàng hơn trong việc đọc hiểu các tác phẩm văn học nước ngoài, Hack Não Từ Vựng sẽ chia sẻ bộ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành văn học cơ bản và thông dụng nhất qua bài viết dưới đây. Hãy cùng chúng mình khám phá và tích lũy một vốn từ thật đa dạng cho bản thân nhé.

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành văn học

200 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành văn học được liệt kê trong bảng sau sẽ giúp cho bạn đọc hiểu các văn bản, câu chuyện, tiểu thuyết văn học nước ngoài trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Số thứ tự Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành văn học Phiên âm Nghĩa tiếng Việt
1 Abode /əˈbəʊd/ Nơi ở
2 Access /ˈæksɛs/ Một sự bùng nổ của một cảm xúc
3 Adieu /əˈdjuː/ Tạm biệt
4 Aesthetic /iːsˈθɛtɪk/ Thẩm mỹ
5 Afar /əˈfɑː/ Xa
6 Alliteration /əˌlɪtəˈreɪʃ(ə)n/ Phép điệp âm
7 Apace /əˈpeɪs/ Mau
8 Argosy /ˈɑːgəsi/ Một tàu buôn lớn
9 Arrant /ˈærənt/ Thốt ra
10 Artistic /ɑːˈtɪstɪk/ Nghệ thuật
11 Artwork /ˈɑːtˌwɜːk/ Tác phẩm nghệ thuật
12 Atrabilious /ˌætrəˈbɪljəs/ U sầu hoặc xấu tính
13 Aurora /ɔːˈrɔːrə/ Bình minh
14 Bard /bɑːd/ Thi nhân
15 Barque /bɑːk/ Một chiếc thuyền
16 Bedizen /bɪˈdaɪzn/ Ăn mặc gaudily
17 Beget /bɪˈgɛt/ Gây ra
18 Behold /bɪˈhəʊld/ Nhìn
19 Beseech /bɪˈsiːʧ/ Yêu cầu khẩn cấp và nhiệt tình
20 Bestrew /bɪˈstruː/ Tiêu tan
21 Betake oneself /bɪˈteɪk/ /wʌnˈsɛlf/ Đi đến
22 Betide /bɪˈtaɪd/ Xảy ra
23 Betoken /bɪˈtəʊkən/ Đánh thức
24 Blade /bleɪd/ Lưỡi
25 Blank verse /blæŋk/ /vɜːs/ Thơ không vần
26 Blank verse /blæŋk/ /vɜːs/ Thơ không vần
27 Blithe /blaɪð/ Vui tươi
28 Bosky /ˈbɒski/ Bao phủ bởi cây hoặc bụi cây
29 Brand /brænd/ Nhãn hiệu
30 Brume /bruːm/ Sương mù hoặc sương mù
31 Canonical /kəˈnɒnɪkəl/ Kinh điển
32 Celerity /sɪˈlɛrɪti/ Sự nhanh nhẹn
33 Circumvallate Circumvallate Bao quanh với một bức tường hoặc tường
34 Clarion /ˈklærɪən/ Oang oang
35 Classical /ˈklæsɪkəl/ Cổ điển
36 Cleave to /kliːv/ /tuː/ Tách ra
37 Cockcrow /ˈkɒkkrəʊ/ Con gà trống
38 Comics /ˈkɒmɪks/ Truyện tranh
39 Crescent /ˈkrɛsnt/ Hình bán nguyệt
40 Deep /diːp/ Sâu
41 Dell /dɛl/ Một thung lũng nhỏ
42 Developer /dɪˈvɛləpə/ Nhà phát triển
43 Dialogue /ˈdaɪəlɒg/ Hội thoại
44 Dingle /ˈdɪŋgl/ Một thung lũng rừng sâu
45 Dives /ˈdaɪviːz/ Một người giàu có
46 Dolour Dolour Màu hồng
47 Dome /dəʊm/ Mái vòm
48 Drama /ˈdrɑːmə/ Kịch
49 Dramatic /drəˈmætɪk/ Kịch tính
50 Dulcify /ˈdʌlsɪfaɪ/ Ngọt ngào
51 Effulgent /ɛˈfʌlʤənt/ Tỏa sáng rạng rỡ
52 Eld /ɛld/ Tuổi già
53 Elegy /ˈɛlɪʤi/ Thơ buồn, khúc bi thương
54 Eminence /ˈɛmɪnəns/ Một mảnh đất tăng
55 Empyrean /ˌɛmpaɪˈri(ː)ən/ Bầu trời
56 Epic /ˈɛpɪk/ Sử thi
57 Epic /ˈɛpɪk/ Thiên anh hùng ca, sử thi
58 Epic poem /ˈɛpɪk/ /ˈpəʊɪm/ Thơ sử thi
59 Epistolary /ɪˈpɪstələri/ Biên thơ
60 Ere /eə/ Trước
61 Erne /ɜːn/ Một con đại bàng biển
62 Espy /ɪsˈpaɪ/ Làm phiền
63 Essay /ˈɛseɪ/ Tiểu luận
64 Ether /ˈiːθə/ Bầu trời trong vắt
65 Evanescent /ˌiːvəˈnɛsnt/ Sự yếu đuối
66 Fantasy /ˈfæntəsi/ Tưởng tượng
67 Farewell /ˈfeəˈwɛl/ Từ biệt
68 Fervid /ˈfɜːvɪd/ Hăng hái
69 Fiction /ˈfɪkʃən/ Viễn tưởng
70 Fidus achates Fidus achates Một người bạn trung thành
71 Film /fɪlm/ Phim ảnh
72 Finny /ˈfɪni/ Liên quan đến cá
73 Firmament /ˈfɜːməmənt/ Bầu trời
74 Flaxen /ˈflæksən/ Màu vàng nhạt
75 Fleer /flɪə/ Jeer hoặc cười thiếu tôn trọng
76 Flexuous Flexuous Đầy uốn cong và đường cong
77 Folktale Folktale Truyện dân gian
78 Free verse /friː/ /vɜːs/ Thơ tự do
79 Fulgent /ˈfʌlʤənt/ Tỏa sáng rạng rỡ
80 Fulguration Fulguration Sự bực dọc
81 Fuliginous /fjuːˈlɪʤɪnəs/ Lộng lẫy
82 Fulminate /ˈfʌlmɪneɪt/ Phun ra
83 Furbelow /ˈfɜːbɪləʊ/ Tô điểm cho trang trí
84 Genre /ˈ(d)ʒɑːŋrə/ Thể loại
85 Glaive /gleɪv/ Một thanh kiếm
86 Gloaming /ˈgləʊmɪŋ/ Hoàng hôn
87 Grammar /ˈgræmə/ Ngữ pháp
88 Graphic /ˈgræfɪk/ Đồ họa
89 Greensward /ˈgriːnswɔːd/ Bãi cỏ
90 Gyre /ˈʤaɪə/ Xoáy hoặc cuộn tròn
91 Gird /gɜːd/ Bao vây
92 Hark /hɑːk/ Nghe đây
93 Horripilation /hɒˌrɪpɪˈleɪʃən/ Kinh tế
94 Hymeneal /ˌhaɪmɛˈni(ː)əl/ Liên quan đến hôn nhân
95 Ichor /ˈaɪkɔː/ Máu, hoặc một chất lỏng giống như nó
96 Illude Illude Lừa ai đó
97 Imagery /ˈɪmɪʤəri/ Hình ảnh
98 Imbrue /ɪmˈbruː/ Vết bẩn tay hoặc thanh kiếm bằng máu
99 Impuissant Impuissant Bất lực
100 Incarnadine /ɪnˈkɑːnədaɪn/ Màu (cái gì đó) màu đỏ thẫm
101 Inly /ˈɪnli/ Bên trong
102 Ingrate Ingrate Vong ân
103 Inhume /ɪnˈhjuːm/ Hít vào
104 Ire /ˈaɪə/ Sự phẫn nộ
105 Isle /aɪl/ Một hòn đảo
106 Knell /nɛl/ Tiếng chuông
107 Lacustrine /ləˈkʌstraɪn/ Liên kết với hồ
108 Lachrymal /ˈlækrɪməl/ Kết nối với khóc hoặc nước mắt
109 Lambent /ˈlæmbənt/ Thô lỗ
110 Lave /leɪv/ Rửa
111 Lay /leɪ/ Đặt nằm
112 Lea /liː/ Đồng cỏ
113 Lenity /ˈlɛnɪti/ Khoan dung
114 Lightsome /ˈlaɪtsəm/ Nhẹ nhàng
115 Limn /lɪm/ Đại diện cho bức tranh hoặc lời nói
116 Literary /ˈlɪtərəri/ Văn chương
117 Literary criticism /ˈlɪtərəri/ /ˈkrɪtɪsɪzm/ Phê bình văn học
118 Literary genre /ˈlɪtərəri/ /ˈ(d)ʒɑːŋrə/ Thể loại văn học
119 Literary study /ˈlɪtərəri/ /ˈstʌdi/ Nghiên cứu văn học
120 Literary work /ˈlɪtərəri/ /wɜːk/ Tác phẩm văn học
121 Lucent /ˈluːsnt/ Sáng suốt
122 Lyric /ˈlɪrɪk/ Thơ trữ tình
123 Madding /ˈmædɪŋ/ Hành động điên rồ; điên cuồng
124 Mage /meɪʤ/ Một nhà ảo thuật hoặc người đã học
125 Main, the /meɪn/, /ðiː/ Đại dương rộng mở
126 Malefic /məˈlɛfɪk/ Gây hại
127 Manifold /ˈmænɪfəʊld/ Nhiều và nhiều
128 Marge /mɑːʤ/ Cái lề
129 Masterpiece /ˈmɑːstəpiːs/ Kiệt tác
130 Mead /miːd/ Một đồng cỏ
131 Memoir /ˈmɛmwɑː/ Hồi ký
132 Mephitic Mephitic Mùi hôi
133 Mere /mɪə/ Hồ hoặc ao
134 Metaphor /ˈmɛtəfə/ Phép ẩn dụ
135 Meter /ˈmiːtə/ Người đo
136 Metric /ˈmɛtrɪk/ Số liệu
137 Moon /muːn/ Một tháng
138 Morrow, the /ˈmɒrəʊ/, /ðiː/ Ngày hôm sau
139 Muliebrity /ˌmjuːlɪˈɛbrɪti/ Người phụ nữ
140 Musical /ˈmjuːzɪkəl/ Âm nhạc
141 Mythological /ˌmɪθəˈlɒʤɪkəl/ Thần thoại
142 Naturalism /ˈnæʧrəlɪzm/ Chủ nghĩa tự nhiên
143 Nescient /ˈnɛsɪənt/ Thiếu kiến ​​thức; dốt
144 Nigh /naɪ/ Ở gần
145 Niveous Niveous Có tuyết rơi
146 Nocuous /ˈnɒkjʊəs/ Độc hại, độc hại hoặc độc
147 Noisome /ˈnɔɪsəm/ Mùi hôi
148 Nonfiction /ˌnɒnˈfɪkʃən/ Phi hư cấu
149 Novel /ˈnɒvəl/ Tiểu thuyết
150 Nymph /nɪmf/ Một người phụ nữ trẻ đẹp
151 Orb /ɔːb/ Một mắt
152 Orgulous Orgulous Tự hào hay nghịch ngợm
153 Pantheon /ˈpænθɪən/ Đền
154 Paradigmatic /ˌpærədɪgˈmætɪk/ Thuộc về mô thức
155 Pentameter /pɛnˈtæmɪtə/ Pentameter
156 Perfervid Perfervid Mãnh liệt và say mê
157 Perfidious /pɜːˈfɪdɪəs/ Lừa gạt và không đáng tin cậy
158 Performance /pəˈfɔːməns/ Hiệu suất
159 Plangent /ˈplænʤənt/ To và buồn rầu
160 Plash /plæʃ/ Một âm thanh bắn tung tóe
161 Plenteous /ˈplɛntiəs/ Dồi dào
162 Plot /plɒt/ Âm mưu
163 Plumbless /ˈplʌmləs/ Cực kỳ sâu
164 Poem /ˈpəʊɪm/ Bài thơ
165 Poetic /pəʊˈɛtɪk/ Thơ mộng
166 Poetry /ˈpəʊɪtri/ Thơ
167 Poetry /ˈpəʊɪtri/ Thơ phú
168 Point of view /pɔɪnt/ /ɒv/ /vjuː/ Quan điểm
169 Prescriptive /prɪsˈkrɪptɪv/ Mô tả
170 Prose /prəʊz/ Văn xuôi
171 Prose /prəʊz/ Văn xuôi
172 Prosody /ˈprɒsədi/ Ưu tú
173 Philippic /fɪˈlɪpɪk/ Một cuộc tấn công bằng lời nói cay đắng
174 Realism /ˈrɪəlɪzm/ Chủ nghĩa hiện thực
175 Rhyme /raɪm/ Vần điệu
176 Rhyming /ˈraɪmɪŋ/ Vần điệu
177 Rhyming /ˈraɪmɪŋ/ Vần điệu
178 Rhythm /ˈrɪðəm/ Nhịp
179 Romance /rəʊˈmæns/ Sự lãng mạn
180 Satire /ˈsætaɪə/ Châm biếm
181 Satirical /səˈtɪrɪkəl/ Châm biếm
182 Science fiction /ˈsaɪəns/ /ˈfɪkʃən/ Khoa học viễn tưởng
183 Short story /ʃɔːt/ /ˈstɔːri/ Truyện ngắn
184 Syllable /ˈsɪləbl/ Âm tiết
185 Symbolism /ˈsɪmbəlɪzm/ Biểu tượng
186 Syntax /ˈsɪntæks/ Cú pháp
187 Text /tɛkst/ Bản văn
188 Topic /ˈtɒpɪk/ Đề tài
189 Theatre /ˈθɪətə/ Sân khấu
190 Theatrical performance /θɪˈætrɪkəl/ /pəˈfɔːməns/ Hiệu suất sân khấu
191 Tragedy /ˈtræʤɪdi/ Bi kịch
192 Unrhymed /ˌʌnˈraɪmd/ Không được nói
193 Utilitarian /ˌjuːtɪlɪˈteərɪən/ Tiện lợi
194 Verse /vɜːs/ Thơ
195 Verse form /vɜːs/ /fɔːm/ Dạng câu
196 Wax /wæks/ Trở nên lớn hoặc mạnh hơn
197 Wayfarer /ˈweɪˌfeərə/ Một người đi bộ
198 Wed /wɛd/ Kết hôn
199 Wind /wɪnd/ Thổ
200 Writer /ˈraɪtə/ Nhà văn

Hack Não 1500 từ tiếng Anh

từ vựng tiếng Anh về văn học

Từ vựng tiếng Anh về văn học

Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành văn học

Bên cạnh bộ từ vựng về văn học, chúng mình cũng đã tổng hợp thêm một số thuật ngữ tiếng Anh thuộc chuyên ngành này. Cùng tìm hiểu để nâng cao vốn từ của bản thân nhé.

Số thứ tự Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành văn học Nghĩa tiếng Việt
1 Aesthetic Thẩm mỹ
2 Alliteration Phép điệp âm
3 Artistic Nghệ thuật
4 Artwork Tác phẩm nghệ thuật
5 Ballad Bản ballad
6 Blank verse Thơ không vần
7 Canonical Kinh điển
8 Classical Cổ điển
9 Developer Nhà phát triển
10 Dialogue Hội thoại
11 Drama Kịch
12 Dramatic Kịch tính
13 Emotive Cảm xúc
14 Epic Sử thi
15 Epic poem Thơ sử thi
16 Epistolary Biên thơ
17 Essay Tiểu luận
18 Fantasy Tưởng tượng
19 Fiction Viễn tưởng
20 Film Phim ảnh
21 Folktale Truyện dân gian
22 Free verse  Thơ tự do
23 Genre  Thể loại
24 Grammar Ngữ pháp
25 Graphic  Đồ họa
26 Haiku Một hình thức thơ của nhật bản
27 Homer Nhà thơ sử thi hy lạp cổ đại
28 Iliad Một bài thơ sử thi hy lạp mô tả cuộc bao vây của troy
29 Imagery Hình ảnh
30 Language Ngôn ngữ
31 Literary Văn chương
32 Literary criticism Phê bình văn học
33 Literary genre Thể loại văn học
34 Literary study Nghiên cứu văn học
35 Literary work Tác phẩm văn học
36 Literature Văn chương
37 Masterpiece Kiệt tác
38 Memoir Hồi ký
39 Metaphor Phép ẩn dụ
40 Meter Đồng hồ đo
41 Metric  Số liệu
42 Musical Âm nhạc
43 Mythological  Thần thoại
44 Naturalism Chủ nghĩa tự nhiên
45 Nonfiction  Phi hư cấu
46 Novel  Cuốn tiểu thuyết
47 Odyssey Một bài thơ sử thi hy lạp
48 Opera Một bộ phim thành nhạc
49 Opera Opera Một bộ phim thành nhạc
50 Pantheon Đền
51 Paradig Thuộc về mô thức
52 Paradigmatic Thuộc về mô thức
53 Pentameter Tham số
54 Performance Hiệu suất
55 Plato Nhà triết học athenian cổ đại
56 Plot Âm mưu
57 Poem Bài thơ
58 Poetic Thơ mộng
59 Poetry Thơ phú
60 Point of view Quan điểm
61 Prescriptive Mô tả
62 Prose Văn xuôi
63 Prosody Ưu tú
64 Realism Chủ nghĩa hiện thực
65 Rhyme Vần điệu
66 Rhythm Nhịp
67 Romance Sự lãng mạn
68 Romantic Lãng mạn
69 Satire Châm biếm
70 Satirical Châm biếm
71 Science fiction Khoa học viễn tưởng
72 Syllable Âm tiết
73 Symbolism Biểu tượng
74 Syntax Cú pháp
75 Text Bản văn
76 Topic Đề tài
77 Theatre Rạp hát
78 Theatrical Sân khấu
79 Theatrical performance Hiệu suất sân khấu
80 Tragedy Bi kịch
81 Unrhymed Không được nói
82 Utilitarian Tiện lợi
83 Verse Thơ
84 Verse form Dạng câu
85 Video Video
86 Vocabulary Từ vựng
87 Writer Nhà văn

từ vựng về văn học tiếng Anh

Từ vựng về văn học tiếng Anh

Cách học từ vựng tiếng Anh chuyên ngành văn học hiệu quả

Kiên nhẫn lặp đi lặp lại

Đây là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng, hãy chú ý khi bạn bắt đầu tìm hiểu cách học thuộc từ vựng hiệu quả. Khi bạn tiếp xúc với 1 từ vựng nhiều lần sẽ khiến chúng khó có thể bị lu mờ đi trong trí nhớ của bạn. Hãy rèn luyện việc học từ vựng mỗi ngày, điều đó sẽ giúp bạn hình thành thói quen tốt đồng thời ghi nhớ hiệu quả hơn.

Giả sử ngày hôm nay bạn học 5 từ vựng thì với ngày hôm sau hãy dành thời gian để nhẩm lại và ôn tập 5 từ đó trước khi tiếp tục với những từ vựng mới. Ngày này qua ngày khác, cứ lặp đi lặp lại như thế, việc học của bạn sẽ được cải thiện hơn rất nhiều.

Tự làm Flashcards

Một cách học được rất nhiều các bạn học ngoại ngữ áp dụng bởi sự tiện lợi, dễ làm và tính hiệu quả nó mang lại. Với Flashcards, bạn hoàn toàn có thể tự sáng tạo theo trí tưởng tượng của riêng bản thân sao cho dễ học dễ hiểu và phù hợp nhất. Hãy cố gắng viết các từ mới mà bạn muốn học ra và để nó ở nơi bạn thường xuyên để mắt tới. Hoặc, đơn giản là gom chúng vào chung 1 tệp giấy nhỏ. Như vậy, bạn sẽ có cơ hội để tiếp xúc với từ vựng nhiều hơn.

Đặt câu với từ mới

Thông thường, khi chúng ta bắt đầu thu nạp từ mới tiếng Anh, thì não bộ sẽ chỉ có thể tiếp nhận cũng như ghi nhớ chúng ở 1 thời gian ngắn. Chính vì vậy, để cải thiện tình trạng này bạn hãy đặt câu cho những từ mới mà bản thân bạn học. Phương pháp đặt câu với từ mới sẽ giúp cho não bộ hoạt động năng suất và hiệu quả hơn. Từ đó, thời gian để ghi nhớ từ cũng sẽ được kéo dài. Hiểu một cách đơn giản, thay vì học thuộc lòng 1 cách máy móc thì chúng ta sẽ ứng dụng ngay từ mới đó.

từ vựng về văn học

Từ vựng về văn học

Trên đây là bài viết tổng hợp 200 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành văn học, cùng với đó là những thuật ngữ tiếng Anh về văn học thông dụng nhất. Hy vọng rằng với những kiến thức mà Step Up đã chia sẻ trong bài viết sẽ giúp bạn tích lũy và trau dồi thêm cho vốn từ vựng của bản thân với chủ đề chuyên ngành này. Chúc bạn học tập tốt!

Xem thêm:

Hack Não 1500 từ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here