Công thức Would Rather: Cách dùng, Ví dụ, Bài tập chi tiết

Trong tiếng Anh, để diễn đạt mong muốn, sở thích của bản thân, chúng ta thường biết đến cấu trúc phổ biến như I want, I like… Tuy nhiên đây là các dạng công thức cơ bản, ở trình độ nâng cao hơn, chúng ta sẽ dùng công thức would rather. Cấu trúc would rather có nhiều cách sử dụng trong từng ngữ cảnh, tình huống khác nhau cũng như ở các thành phần câu. Cùng Hack Não Từ Vựng tìm hiểu về cấu trúc would rather qua bài viết này nhé!

Công thức would rather với một chủ ngữ

1.1 Công thức would rather ở hiện tại hoặc tương lai

Công thức would rather được dùng nhằm diễn đạt mong muốn của chủ thể (người nói) về 1 điều gì đó ở hiện tại hay tương lại. Cách sử dụng này thường được dùng trong những tình huống giao tiếp tiếng Anh lịch sự, cần sự trang trọng hoặc ở văn viết.

Cấu trúc would rather:

Khẳng định: S + would rather (‘d rather) + V 

Phủ định: S + would rather (‘d rather) + not + V

Nghi vấn: Would + S + rather + V?

Ví dụ: 

 • John’d rather spend time on climb the moutain.
 • I’d rather not money that new car.
 • Would you rather stay at your factory?

cấu trúc would rather

Cấu trúc would rather

Xem thêm: Cấu trúc in order for

1.2 Công thức would rather ở thì quá khứ trong tiếng Anh

Công thức would rather có thể được dùng nhằm diễn đạt mong muốn, sự nuối tiếc của người nói (chủ thể) tới 1 điều gì đó đã được xảy ra ở trong quá khứ.

Cấu trúc would rather:

Khẳng định: S + would rather + have + V3

Phủ định: S + would rather (not) + have + V3

Nghi vấn: Would + S + rather + have + V3?

Ví dụ: 

 • He would rather have spent two days on work office.
 • How much time did you spend on this homework?
 • I would rather not have bought this table.

1.3. Công thức would rather than và would rather or

Khi bạn muốn thể hiện hay bộc lộ dành cho sự ưu tiên, thích thú 1 việc gì đó hơn 1 việc khác, chúng ta có thể dùng công thức would rather thanwould rather of. Dạng cấu trúc này cũng là cách sử dụng thường gặp của cấu trúc would rather trong tiếng Anh

Ví dụ:

 • Would you rather eat lunch out than cook lunch today?
 • He would rather haven’t eat this apple.
 • Would you rather stay here or go out?
 • Would you rather play video games or do homework?

Công thức would rather với hai chủ ngữ

2.1 Công thức would rather ở hiện tại hoặc tương lai

Công thức would rather hoàn toàn có thể dùng nhằm giả định một điều gì đó đối lập với hiện tại hay mong muốn của ai đó làm gì ở hiện tại hoặc tương lai.

Cấu trúc would rather:

Khẳng định: S1 + would rather (that) + S2 + V-ed

Phủ định: S1 + would rather (that) + S2 + not + V-ed

Nghi vấn: Would + S + rather +  S2 + V-ed?

Ví dụ:

 • Adam would rather Susan bought a new motorbike.
 • Would you rather he stayed here with girlfriends?
 • I would rather my daughter worked for SinhThanh.,Co LTD.

cách dùng would rather

Cách dùng would rather

Xem thêm: Cấu trúc hardly

2.2 Công thức would rather ở quá khứ

Công thức would rather cũng có thể được dùng nhằm diễn đạt mong muốn, sự nuối tiếc về 1 điều gì đó ở trong quá khứ hay giả định 1 điều đối lập với quá khứ. Cách dùng này cũng tương tự như cách cấu trúc câu điều kiện loại III.

Cấu trúc would rather:

Khẳng định: S1 + would rather (that) + S2+ had + V3

Phủ định: S1 + would rather (that) + S2+ hadn’t + V3

Nghi vấn: Would + S + rather +  S2 + had + V3?

Ví dụ:

 • I’d rather you hadn’t caught it at your warehouse. 
 • John would rather that he hadn’t bitten his wife.
 • My mother would rather that I had gone to class yesterday.

Xem thêm: Cấu trúc consider

Các dạng viết tắt của would rather

Trong tiếng Anh, would rather thông thường sẽ được viết tắt (trừ trường hợp ở trong các văn bản trang trọng, lịch sự).

Khẳng định (+):

 • You would  = You’d
 • I would = I’d
 • He would = He’d
 • She would = She’d
 • It  would = It’d
 • We would = We’d
 • They would = They’d

Phủ định (-):

 • You would rather not = You’d rather not
 • I would rather not = I’d rather not
 • He would rather not = He’d rather not
 • She would rather not = She’d rather not
 • It  would rather not = It’d rather not
 • We would rather not = We’d rather not
 • They would rather not = They’d rather not

would rather trong tiếng Anh

Would rather trong tiếng Anh

Bài tập về cấu trúc would rather có đáp án

Bài tập 1: Hoàn thành câu với cấu trúc would rather, chia dạng đúng động từ:

 1. Adam’d rather … (stay) home with his wife.
 2. I think I’d prefer … (play) video games with my friends today.
 3. Would you rather I … (leave) you alone?
 4. I’d rather the students … (study) for their exam at school.
 5. Adam prefers … (relax) at pub on the weekend.

Bài tập 2: Hãy điền to, than, or  vào chỗ trống:

 1. Do you prefer milk … water?
 2. I think I’d prefer … drive to Texas with my wife
 3. Would you rather go to the pub … go to the beach? (asking for a choice)
 4. He’d rather do homeworks … play badminton with his friends! (make a specific choice)
 5. My friend prefers fast food … sea food.

Bài tập 3: Chọn đáp án đúng

 1. I don’t fancy the theatre again. I’d rather  (go/to go/going) to the cinema.
 2. I’d rather speak to him in person  (to discussing/than discuss/to discuss) things over the phone. 
 3. If I had a choice I think I’d rather  (live in Paris than in London/live in Paris to London/to live in Paris than London) . 
 4. I would rather you (go/went/had gone) home now.
 5. I don’t want to go out. I’d rather (staying/stay/to stay) home.
 6. I’d rather go in December (than/that/to) in May.
 7. I’d rather come with you (than staying/than stay/to stay) here alone.
 8. I’d rather you (stay/to stay/stayed) here with me and the kids.
 9. He would rather  (save/saves/saving) up than  (spend/spends/spending) all his money.
 10. Would you rather we (not go/don’t do/didn’t go) out tonight?

Đáp án:

Bài tập 1:

 1. stay
 2. to play
 3. left
 4. study
 5. relaxing/to relax

Bài tập 2:

 1. to
 2. to
 3. or
 4. than
 5. to

Bài tập 3:

 1. go
 2. than discuss
 3. live in Paris than in London
 4. went
 5. stay
 6. than
 7. than stay
 8. stayed
 9. save/spend
 10. didn’t go

Trên đây là bài viết tổng hợp đầy đủ nhất về công thức would rather trong tiếng Anh: cấu trúc would rather, cách dùng, bài tập có đáp án. Hi vọng với những thông tin kiến thức mà chúng mình cung cấp đã phần nào giúp bạn tự tin hơn trong việc sử dụng cấu trúc would rather vào văn viết hoặc văn phong giao tiếp hàng ngày. Hãy tìm hiểu thêm các cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh khác để nắm vững về ngữ pháp nhé!

Step Up chúc bạn học tập tốt và sớm thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *