99 Từ vựng tiếng Anh về ăn chay cơ bản và phổ biến nhất

Nếu bạn là một “tín đồ” ăn chay thì bộ từ vựng tiếng Anh về ăn dưới đây hoàn toàn phù hợp dành cho bạn. Ngày nay việc ăn chay đã trở nên cực kỳ phổ biến và là những món ăn dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe. Cùng Hack Não Từ Vựng tìm hiểu về các món ăn chay bằng tiếng Anh đầy đủ nhất qua bài viết này nhé!

Từ vựng tiếng Anh về ăn chay

Ăn chay là một xu hướng khá phổ biến trên thế giới hiện nay, các món ăn chay rất đa dạng và là nguồn dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe. Dưới đây là danh sách tổng hợp các món ăn chay bằng tiếng Anh phổ biến và thường gặp, cùng chúng mình khám phá nhé.

Xem thêm: Từ vựng tiếng Anh về nấu ăn

từ vựng về món ăn chay

Từ vựng về món ăn chay

  1. Steamed sticky rice /sti:m ‘stiki rais/: xôi.
  2. Sweet green bean gruel /swi:t gri:n bi:n gruəl/: chè đậu xanh.
  3. Sweet gruel / swi:t gruəl/: chè.
  4. Rice noodles /rais nu:dl/: bún
  5. Stuffed sticky rice balls /stʌf stiki rais /: bánh trôi.
  6. Young rice cake /jʌɳ rais keik /: bánh cốm.
  7. Girdle-cake / gə:dl keik /: bánh tráng.
  8. Round sticky rice cake /raund stiki rais keik/: bánh dầy.
  9. Stuffed pancake /stʌf pænkeik /: bánh cuốn.
  10. Bread /bred/: bánh mì
  11. Apple pie /’æpl pai /: bánh táo
  12. Mixed fruits /mikst fru:t/: trái cây đĩa
  13. Juice /dʤu:s/: nước ép trái cây
  14. Smoothies: sinh tố
  15. Tea /ti:/: trà
  16. Soya cake / sɔiə keik/: bánh đậu
  17. Steamed wheat flour cake /sti:m wi:t flour keik /: bánh bao chay
  18. Stuffed sticky rice cake /stʌf stiki rais keik /: bánh chưng chay.
  19. Salted vegetable / sɔ:ltid ‘vedʤitəbl/: dưa góp
  20. Boiled bind weed /bɔil baind wi:d/: rau muống luộc
  21. Fried Soya Cheese /frai ‘sɔiə tʃi:z/: đậu rán
  22. Soya sauce /‘sɔiə sɔ:s /: tương
  23. Lime water /laim wɔ:tə /: bánh đúc.
  24. Sweet and sour salad /swi:t ənd sauə sæləd/: nộm
  25. Rice gruel / rais gruəl/: cháo
  26. Roasted sesame seeds and salf / roust sesəmi si:d ənd sɔ:ltid/: muối vừng
  27. Sayte bean sprout: giá xào
  28. Peanuts dived in salt /pi:nʌt di:v in sɔ:lt/: lạc chao muối.
  29. Walnut with peking sauce /ˈwɔːlnʌt wɪð ˌpiːkɪŋ sɔːs/: quả óc chó sốt peking.
  30. Sauteed vegetables with mixed nuts /ˈsəʊteɪ vedʒtəbl wɪð mɪkst nʌts /: rau xào hỗn hợp hạt.
  31. Green onion with three kinds of mushrooms /ɡriːn ˈʌnjən wɪð θri kaɪnd ˈmʌʃrʊm/: hành tây xào 3 loại nấm
  32. Mixed vegetables with almond nuts /mɪkst vedʒtəbl wɪð ˈɑːmənd nʌts /: rau hỗn hợp với hạt hạnh nhân.
  33. Mixed vegetabes with cashew nuts /mɪkst vedʒtəbl wɪð ˈkæʃuːnʌts: rau hỗn hợp với hạt điều.
  34. Steamed white rice /sti:m wait rais/: cơm trắng.
  35. Snow peas with black mushroom /snəʊ pi wɪð blæk mʌʃrum/: đậu hà lan với nấm đen.
  36. Deluxe mixed vegetables /dɪˈlʌks mɪkst ˈvedʒtəbl/: rau hỗn hợp.
  37. Snow peas with chestnuts sauce /snəʊ pi wɪð ˈtʃesnʌt sɔːs/: đậu hà lan sốt hạt dẻ
  38. Sauteed Spinach with garlic roots /ˈsəʊteɪ ˈspɪnɪtʃ wɪð ˈɡɑːlɪk /: rau bina xào tỏi.
  39. Black mushrooms with straw /blæk mʌʃrum wɪð strɔ:/: nấm đen với rơm.
  40. Tofu in hot garlic sauce /’tofu hɒt ˈɡɑːlɪk sɔːs/: đậu phụ sốt tỏi.
  41. Braised tofu /breiz ‘tofu/: đậu phụ om.
  42. Dry pan fried string beans /draɪ pæn fraɪd strɪŋ biːn/: đậu khô xào.
  43. Green onion pancakes / gri:n ʌnjən pænkeik/: bánh kếp hành tây.
  44. Fried tofu / frai ‘tofu/: đậu rán.
  45. Vegetarian steamed dumplings /,vedʤi’teəriən sti:m dʌmpliɳ/: bánh bao chay hấp.
  46. Fried wontons /frai ˌwɒnˈtɒn/: vằn thắn chiên.
  47. Vegetarian sizzling rice soup /,vedʤi’teəriən sizl rais su:p/: súp chay với gạo và rau.
  48. Corn soup /kɔ:n su:p/: súp ngô.
  49. Tomato, spinach and tofu soup /tə’mɑ:tou spinidʤ ‘tofu/: súp cà chua, rau chân vịt và đậu phụ.
  50. Vegetarian /ˌvɛʤɪˈteərɪən/: người ăn chay
  51. Vegetarianism /ˌvɛʤɪˈteərɪənɪzm/: thuyết ăn chay
  52. Vegan /ˈviːɡ(ə)n/: người ăn chay trường
  53. Health benefits /hɛlθ ˈbɛnɪfɪts/: các lợi ích vì sức khỏe
  54. Vegetarian food /ˌvɛʤɪˈteərɪən fuːd/: thức ăn chay
  55. Vegetarian dish /ˌvɛʤɪˈteərɪən dɪʃ/: món ăn chay
  56. Vegetarian restaurant /ˌvɛʤɪˈteərɪən ˈrɛstrɒnt/: nhà hàng thức ăn chay
  57. Vegetarian diet /ˌvɛʤɪˈteərɪən ˈdaɪət/: chế độ ăn chay
  58. Grain /greɪn/: ngũ cốc
  59. Whole grain /həʊl greɪn/: ngũ cốc nguyên cám
  60. Rice /raɪs/: gạo
  61. Sticky rice /ˈstɪki raɪs/: gạo nếp, xôi
  62. Baby jackfruit sticky rice /ˈbeɪbi jackfruit ˈstɪki raɪs/: xôi gấc
  63. Mung bean sticky rice /mʌŋ biːn ˈstɪki raɪs/: xôi đậu xanh
  64. Peanut sticky rice /ˈpiːnʌt ˈstɪki raɪs/: xôi lạc
  65. Congee /ˈkɒnʤiː/: cháo
  66. Rice congee /raɪs ˈkɒnʤiː/: cháo hoa
  67. Mung bean congee /mʌŋ biːn ˈkɒnʤiː/: cháo đậu xanh
  68. Mushroom congee /ˈmʌʃrʊm ˈkɒnʤiː/: cháo nấm
  69. Vegetable /ˈvɛʤtəb(ə)l/: rau
  70. Tuber /ˈtjuːbə/: củ
  71. Herb /hɜːb/: rau thơm
  72. Fruit /fruːt/: trái cây
  73. Mushroom /ˈmʌʃrʊm/: nấm
  74. Tofu /ˈtəʊfuː/: đậu phụ
  75. Fried tofu /fraɪd ˈtəʊfuː/: đậu phụ rán
  76. Bean /biːn/: đậu
  77. Soybean /ˈsɔɪbiːn/: đậu nành
  78. Nut /nʌt/: quả hạch
  79. Seed /siːd/: hạt
  80. Dairy products /ˈdeəri ˈprɒdʌkts/: các sản phẩm từ sữa
  81. Vegan salad /ˈviːgən ˈsæləd/: gỏi chay
  82. Banana flower salad /bəˈnɑːnə ˈflaʊə ˈsæləd/: nộm hoa chuối
  83. Vegan green papaya salad /ˈviːgən griːn pəˈpaɪə ˈsæləd/: nộm đu đủ chay
  84. Braised tofu in tomato sauce /breɪzd ˈtəʊfuː ɪn təˈmɑːtəʊ sɔːs/: đậu sốt cà chua
  85. Stir-fried morning glory with garlic /stɜː-fraɪd ˈmɔːnɪŋ ˈglɔːri wɪð ˈgɑːlɪk/: rau muống xào tỏi
  86. Vegan steamed rice rolls /ˈviːgən stiːmd raɪs rəʊlz/: bánh cuốn chay
  87. Vegan spring rolls /ˈviːgən sprɪŋ rəʊlz/: nem chay
  88. Stir-fried bok choy with mushrooms /stɜː-fraɪd ˌbɑk ˈtʃɔɪ wɪð ˈmʌʃrʊmz/: cải xào nấm
  89. Stir-fried vegan noodles /stɜː-fraɪd ˈviːgən ˈnuːdlz/: mỳ chay xào
  90. Vegan hot pot /ˈviːgən hɒt pɒt/: lẩu chay
  91. Pickled cabbage /ˈpɪkld ˈkæbɪʤ/: bắp cải muối chua
  92. Pickled mustard greens /ˈpɪkld ˈmʌstəd griːnz/: dưa muối
  93. Vegan steamed buns /ˈviːgən stiːmd bʌnz/: bánh bao chay
  94. Vegan soup /ˈviːgən suːp/: canh chay
  95. Vegan mushroom soup /ˈviːgən ˈmʌʃrʊm suːp/: canh nấm chay
  96. Braised jackfruit /breɪzd ˈdʒakfruːt/: mít kho
  97. Vegan meat /ˈviːgən miːt/: thịt chay
  98. Vegan sausage /ˈviːgən ˈsɒsɪʤ/: xúc xích chay
  99. Vegan pizza /ˈviːgən ˈpiːtsə/: bánh pizza chay

Xem thêm: Mùi vị trong tiếng Anh

Xem thêm bộ đôi Sách Hack Não 1500App Hack Não PRO với phương pháp phát huy năng lực não bộ cùng mọi giác quan, giúp bạn tự học tại nhà nhanh hơn 50% so với phương pháp thông thường. 

Phương pháp học từ vựng về các món ăn chay hiệu quả

Để việc học từ vựng được tối ưu thời gian và đạt hiệu quả, thì chúng ta cần phải có những phương pháp học thông minh và phù hợp. Cùng tham khảo một số cách học dưới đây và ứng dụng nhé.

từ vựng tiếng anh về các món ăn chay

Từ vựng tiếng Anh về các món ăn chay

Xem thêm: Gia vị trong tiếng Anh

Học từ vựng tiếng Anh với chủ đề yêu thích

Nếu bạn đam mê hoặc yêu thích đối với một chủ đề nào đó, chắc hẳn rằng bạn sẽ có nhiều hứng thú học từ vựng tiếng Anh hơn. Ví dụ bạn quan tâm đến ẩm thực, đặc biệt là đối với các món ăn chay. Hãy đọc cũng như xem nhiều tài liệu tiếng Anh liên quan về chủ đề này. Nếu như bạn không biết cách diễn đạt hay miêu tả về món ăn đó, hoặc thậm chí là tên món ăn hãy cố gắng tra và tìm hiểu. Điều này sẽ khiến bạn có ấn tượng và ghi nhớ một cách hiệu quả về từ vựng đó.

Không ngại ứng dụng để giao tiếp tiếng anh

Có đôi lúc bạn sẽ rất ngại khi sử dụng từ vựng để giao tiếp tiếng Anh. Hầu hết bạn luôn nghĩ rằng không biết nhiều từ vựng thì  chắc chắn không thể giao tiếp được. Tuy nhiên bạn hãy nhớ rằng giao tiếp cũng là cách chúng ta sử dụng để học từ vựng nhanh nhất. Khi bạn giao tiếp tiếng Anh hãy cố gắng bắt chước cách nói, cách phát âm đồng thời là ngữ điệu của câu điều đó sẽ giúp bạn nhớ từ vựng rất lâu. Không cách nào học dễ dàng và nhanh chóng nhất bằng cách chúng ta thực hành nó.

Trên đây là bài viết tổng hợp các từ vựng tiếng Anh về các món ăn chay chi tiết và đầy đủ nhất. Hi vọng rằng với những kiến thức mà chúng mình cung cấp đã giúp các bạn phần nào biết rõ hơn về những món ăn chay bằng tiếng Anh và sẽ tự tin sử dụng nó trong giao tiếp hàng ngày, đặc biệt là trong nhà hàng. Đừng quên học tập và tích lũy các từ vựng tiếng Anh theo chủ đề để tối ưu thời gian học và trau dồi vốn từ vựng của bản thân thật phong phú nhé.

Step Up chúc bạn học tập tốt và sớm thành công!

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *